Małżeństwo

Informacja o przygotowaniu do małżeństwa

  1. Małżeństwo można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie (kan. 102 KPK).
  2. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty: owód osobisty, aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami), świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu), w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny, świadectwo religii z ostatniej klasy. Sam termin ślubu można uzgodnić odpowiednio wcześniej.
  3. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje: udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (w każdą sobotę o godz. 18.45), trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej, dwukrotną spowiedź – po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem.
  4. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do parafii, w której ma się odbyć ceremonia, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:  indeks katechez przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej, licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią, zaświadczenie z USC uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.
  5. Do ślubu na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron (tzw. licencja). Wydaje się ją po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich.
  6. Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.